Anasayfa Hakkımda Videolar Anlaşmalı Kurumlar    İletişim

Fizikom Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

İnme

 1. SEREBROVASKÜLER
  OLAYLAR-HEMİPLEJİ VE REHABİLİTASYONU

  (SVO, beyin atağı, beyin krizi) tamamen klinik bir tanım olup WHO’ya göre vasküler orijinli, serebral fonksiyonun fokal bozukluğuna ait hızla gelişen ve 24 saatten uzun süren klinik nörolojik belirtiler olarak tanımlanır. Hemipleji ise bu nörolojik belirtilerin klinik görünümüne verilen isimdir.
  Mortalite
  0-3 gün...........%20
  1. Yıl   ............%25
  İnsidans
  40 Yaş.............%0,05
  70 Yaş.............%0,70
  Beynin Arteryel Dolaşımı
  Disabilite
  %10.........Sekelsiz
  %30.........Hafif
  %50.........Ev bakımı
  %10.........Devamlı bakım

  1. A. Carotis İnterna
  2. A. Vertebralis
  3. A. Basillaris
  4. **Willis Poligonu**

  Azalmış Serebral Perfüzyon
  *   Azalmış kardiak output
  *    Steal sendromları
  *    İntrakranyal arterlerin dönüş yapması

   

  Serebrorovasküler olaylar için risk etmenleri
  Tedavi edilemeyenler
  1- Yaş ve eş
  2- Pozitif ailesel öykü
  3- Irk
  4- Diabetes mellitus
  5- Geçirilmiş SVO
  6- Semptomsuz karotis yırtığı
  Tedavi edilebilir ya da SVO riski azaltılabilir
  1- Hipertansiyon
  2- Kardiak kormorbiditi
  3- Geçici iskemik ataklanr
  4- Yüksek hematokrit
  5- Ortak hücreli anemi

  Kesin olmayan risk etmenleri
  1- Yüksek kolesterol / lipidler
  2- Sigara içmek
  3- Alkol kullanmak
  4- Oral kontraseptif
  5- Fiziksel inaktivite
  6- Şişmanlık

  The Framingham serebrovasküler risk profili
  1- Sistolik hipertansiyon
  2- Sigara içmek
  3- Yüksek kolesterol
  4- Anormal glukoz toleransı
  5- EKG ile doğrulanmış sol ventriküler                       hipertrofi

  Geçici İskemik Ataklar
  *   Beyin ve / veya beyin sapını içeren geçici fokal iskemik epizodlardır.  

  *  %50  Bir saat içinde, %90  dört saat içinde iyileşen ataklardır.

  Serebral Enfarktüs
  Kan akımının hücre yaşamı için gerekli kritik seviyenin altına düşmesini takiben beynin bir alanında iskemi ve nekrozla sonuçlanmasıdır.
  Serebral Enfarktüs – Etyoloji
  1.   İskemik
  a.   Tromboz
  b.   Emboli
  2.   Hemorajik
  3.   Subaraknoid kanamalar
  4.   Arteritler, kollajen vasküler hastalıklar
              İnfeksiyöz nedenler
               Toksik nedenler
               Tümör
  Travma

  Stroka bağlı gelişen sendromlar
  1- Bilinç bozuklukları
  2- Motor koordinasyon ve denge
  4- Tonus
  5- Duyu, persepsiyon, görme alanı
  6- Dil ve iletişim
  7- Apraksi
  8- İnkar
  9- Kognitif fonksiyon
  10- Emosyonel labilite
  Motor kontrol ve güç

  Tıbbi tedavi
  1-Ventilasyon ve oksijenasyon
  2-24 saat oral beslenme yapılmaz
  3-Pnömoni kontrolu (%10)
  4-Sıvı ve elektrolit dengesi
  5-48 saat sonra kardiyak durumun değerlendirilmesi
  6-Kan basıncının sık kontrolu
  7-Derin ven trombozu (%33-75)
  8-Sekonder fatal pulmoner emboli
  9-Epileptik ataklar (%7.7-42.8)

  Bakım
  1-Hastanın yatakta pozisyonlanması
                  Hasta ekstremitenin yastıkla desteklenmesi
                  Supin pozisyonda başın yükseltilmesi
                  Elastik çorap veya pnömatik kompresyon uygulanması
  2-İki saatte bir hastanın döndürülmesi
  3-Pasif ve aktif ROM egzersizleri
  4-Hasta omuza dikkat
  5-Hastanın yataktan çıkması için cesaretlendirme
  6-Gün içinde çok kez, 5-10 dakikalık sınırlı oturma

  REHABİLİTASYON 
  1) Sensorimotor ve fonksiyonel çalışma
  2) Geleneksel terapötik egzersiz programları,
  3) Nöromüskuler fasilitasyon egzersizleri
  4) EMG biofeedback
  5) FES
  6) Bakım eğitimi
  7) Ekipman (AFO, ateller…)
  8) Konuşma ve dil bozuklukları
  9) Psikososyal değerlendirme

  Akut Fazda Rehabilitasyon

  1. Hemipleji’de  klinik problemlerinin çoğu immobilizasyona ve hastaların  dekondüsyonuna bağlıdır.
  2.  Rehabilitasyon programına s.v.o- sonrası mümkün olduğunca çabuk başlanmalıdır.
  3.  Serebrovaskuler atağı takiben 1. ve 2. günlerde hastaya uygun pozisyon verilmeli, gelişebilecek deformite ve kontraktürlere karşı önlem alınmalıdır.

   Hemipleji rehabilitasyonu ilk günden itibaren başlar
  Erken Rehabilitasyonun Yararı?
  Hastanın kendine bakım aktivitesindeki bağımsızlık düzeyi artar.

  1.  Ambulatuar kapasitede artış olur.
  2.  Hastanede kalış süresi kısalır.
  3.  Erken Tedavi Hem Önleyici Hem De Terapötiktir.
  4. Akut  Fazda Rehabilitasyon Aktiviteleri-1
  5. 1) Medikal problemlerin değerlendirilmesi ve düzenlenmesi,
  6. 2) İlaçların takibi ve uyumu,
  7. 3) Hidrasyon ve beslenmenin sağlanması,
  8. 4) İstirahat ve uykunun kolaylaştırılması,
  9. 5) Venöz tromboembolizm profilaksisi,
  10. 6) Uygun yatak ve sandalye pozisyonu ayarlanması,
  11. 7) Sık döndürme ve pozisyon değişiklikleri
  12. 8) ROM egzersizleri
  13. 9) Derin solunum ve öksürme egzersizleri
  14. 10) Sık sık cildin gözlenmesi
  15. 11) Yutmanın düzenlenmesi
  16. 12) Emniyet tedbirleri
  17. 13) Kataterin çıkarılması, mümkünse planlı, zamanlı tuvalet programı
  18. 14) Barsak düzenleme rejimi

   

  Akut Fazda Rehabilitasyon Aktiviteleri-2
  15) Sandalyede oturma
  16) Gözetimle yatak kenarında egzersizler
  17) GYA’yı kendi kendine deneme
  18) Mümkün olduğunda ayakta durma ve yürüme çalışılması
  19) Stroke, iyileşme ve kişisel bakım konularında eğitim programları
  20) İletişimin değerlendirilmesi ve çalışılması
  21) Hastaya psikolojik destek
  22) Aile eğitimi ve desteği
  23) Sosyal destek ve kaynakların değerlendirilmesi
  24) Devam eden rehabilitasyonun değerlendirilmesi

  Egzersizler
  1-Pasif ROM egzersizleri günde birkaç kez
  2-Hasta bilinci yerinde ise sağlam taraf dirençli egzersizlerle kuvvetlendirilir.
  3-Egzersizler, kontraktür ve yapışıklıkları önlemek, eklem hareket açıklığını arttırmak, proprioseptif duyuyu arttırmak, fleksiyon-ekstansiyon reflekslerini stimule etmek, kas kuvvetini arttırmak, kas dengesizliğini gidermek için yapılır.
  4-Zamanla yatakta dönmeler, iple doğrulma gösterilir.
  5-Fleksibilite, kuvvetlendirme,endurans ve denge egzersizleri verilir.
  ~AUT0016

   

  ~AUT0017

   

   

   

  Oturma ve Transferler-1
  oturma

  oturma1

   

  oturma3

  ~AUT0018

   

  ~AUT0020

   

   

   

   

  Tuvalete geçiş
  tuvaletegeçiş  tuvaletegeçiş2

   

  Banyoya geçiş
  banyoyageçiş  banyoyageçiş3

  Ambulasyon
  1-Paralel barda ayakta durma
  2-Dizlerin fleksiyon ve ekstansiyona getirilmesi
  3-Önce normal, sonra hemiplejik tarafta denge eğitimi
  4-Ağırlığın tutulan bacağa aktarılması
  5-Vücut ağırlığının bir bacaktan diğerine aktarılması, arkaya öne kaydırılması egzersizleri
  6-4 dayanaklı bastonla yürüme
  7-Tek bastonla yürüme
  8-Merdiven çıkma

   

  PNF UYGULAMALARI
  pnf_2  pnf_3 pnf_4

   

  BOBATH UYGULAMALARI
  boath  bobath

  EMG BİOFEEDBACK-2
  Hemiplejide kullanımı
  1-omuz subluksasyonu
  2-elin fonksiyon bozukluğu
  3-genu rekurvatum
  4-düşük ayak

  OMUZ ASKILARI
  askılar
  hemipljikarmcuff 

  ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ
  antispastisitesplint  cockupsplint
  elsplinti

   

   

  Hemiplejik Hastalarda Yürüme Siklusunda Görülen Sapmalar
  Preswing
  dizde fleksiyonun olmaması veya az olması
  Swing
  kalça ve dizde fleksiyonun az oluşu
  Terminal swing
  terminal diz ekstansiyonu olmayabilir
  tüm bacakta ekstansiyon
  Hemiplejik Yürüme İçin Cihazlama
  1-Genellikle AFO
  2-Çift tij daha iyi bir ayak bileği stabilitesi sağlar
  3-Kalça kasları yetersizliği için baston ile lateral destek
  walker   wafo

  ~AUT0021
  Hemiplejide  Komorbid Olaylar Ve Komplikasyonlar
  1-tromboembolik hast.
  2-pnomoni
  3-ventilasyon yetmezliği
  4-hipertansiyon
  5-ortostatik hipotansiyon
  6-angina
  7-konjestif kalp yetm
  8-kardiyak aritmi
  9-diyabetes mellitus
  10-tekrarlayan stroke
  11-üriner enfeksiyon
  12-mesane disfonksiyonu
  13-barsak disfonksiyonu
  14-bası yarası
  15-dehidratasyon
  16-malnutrisyon
  17-disfaji
  18-omuz disfonksiyonu


 2. Hemiplejide Komorbid Olaylar Ve Komplikasyonlar
  19-RSD
  20-depresyon
  21-seksuel disfonksiyon
  22-epilepsi
  23-spastisite
  24-kontraktür
  25-santral poststroke ağrı sendromu
  26-düşmeler
  27-ilaç aşırı kullanımı
  28-dekondüsyon
  29-yorgunluk
  30-uykusuzlık


 3. Hemiplejide Fonksiyonel Kapasiteye (G.Y.A) Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler
  1) İleri Yaş
  2) Hipertansiyon ve kalp yetmezliği
  3) Diabet
  4) Flask paralizi
  5) Oturma Denge bozukluğu
  6) Görsel alan defekti
  7) İletişim ve algısal disfonksiyonu
  8) İdrar ve gaiitada inkontinans
  9) Başlangıçtaki Düşük GYA skorları
  10) Sol hemipleji
  11) Sosyo ekonomik düzeyin düşük oluşu
  12) Rehabilitasyona geç başlama

   

  KAYNAKLAR
  1- Dr.Hande ERKUŞ
  İ.Ü   İ.T.F FTR ABD         
  2- Dr.Hasan OĞUZ
  Tıbbi Rehabilitasyon

 

Bütün videolarımızı Youtube Kanalımızda izlemek için tıklayınız.